TopLogo
Skip Navigation Links
Vedtægter

 Vedtægter for
 Country Klubben Kaktus.

 

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er: Country Klubben Kaktus

Klubbens adresse er: Country Klubben Kaktus
c/o "den siddende formand"

 

§ 2. Formål.

Det er klubbens hovedformål at udbrede kendskabet og forståelsen for de forskellige nuancer indenfor countrymusikken Dette prøves opnået gennem månedlige arrangementer, samarbejde med eksisterende klubber, lokalradioer og lokal tv.

 

§ 3. Medlemskab.

Enhver person der er fyldt 18 år, kan optages som medlem, unge under 18 år er omfattet af familie
­medlemskab.

 

§ 4. Støttemedlemmer.

Støttemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen og giver ikke andre medlemsfordele

 

§ 5. Æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan udnævne et medlem til Æresmedlem. Æresmedlemmer oppebærer stemmeret og alle medlemsfordele, men betaler ikke kontingent.

 

§ 6. Ekskludering.

Det er bestyrelsens ret til enhver tid at ekskludere et medlem, der udviser en adfærd der strider imod klubbens ånd og er til gene for øvrige medlemmer.

Medlemmet kan skriftligt indbringe spørgsmålet om eksklusionen for den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 7. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales forud for et år ad gangen. Klubben benytter flydende kontingentperiode. Kontingentet følger kalenderåret, med betalingsfrist til den 8 februar. Overskrides denne dato betragtes medlemmet som udmeldt.

 

§ 8. Regnskabsår

Regnskabsåret går fra den 1/1 til 31/12,

 

§ 9. Bestyrelse.

Den daglige ledelse er bestyrelsen, som repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og heraf følgende handlinger, der er i overensstemmelse med klubbens formål, og vedtægter, forpligter klubben. Bestyrelsen kan udpege repræsentanter til støtte og udvalgs arbejde.

Der skal vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant og 1 bilagskontrollant + 1 suppleant for bilagskontrollant. Der må kun vælges 1 fra hver husstand. Formanden og Kassereren vælges af generalforsamlingen. For de øvriges vedkommende konstituerer bestyrelsen sig selv.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved forfald, dvs. afgang eller længerevarende sygdom.

Formanden vælges ulige år sammen med X antal (minimum 1) bestyrelsesmedlemmer. Kassereren vælges i lige år sammen med X antal (minimum 2) bestyrelsesmedlemmer,  suppleant og bilagskontrollant + suppleant for bilagskontrollant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen holder møder efter behov og ønske fra formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller - ved en af disses forfald - af formanden eller kassereren i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Ved stemmelighed tæller Formandens eller Kassererens stemme dobbelt, er Formanden tilstede har Kassereren kun en stemme.

Arbejdet i klubbens interesse er ulønnet. Udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres efter godkendelse af bestyrelsen.


§ 10. Ordinær generalforsamling.                                                                                        .

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes sidste fredag/lørdag i februar, eller første fredag/lørdag i marts. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved opslag på hjemmeside og Facebook side, samt på mail til medlemmer senest 4 uger før. Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Forlæggelse og godkendelse af regnskab.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleanter og bilagskontrolanter

E.V.T.

 

§ 11. Forslag og kandidat forslag.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Er der ingen kandidat forslag kan de opstilles på generalforsamlingen forudsat at de er til stede eller der forelægger en skriftlig fuldmagt.

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde på mail 7 dage før generalforsamlingen.


§ 12. Beslutninger.

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker med almindeligt stemmeflertal Vedtægts ændringer dog kun med 2/3 flertal af de fremmødte. Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem udtrykker ønske herom. Alle medlemmer har stemmeret mod forevisning af gyldigt medlemskort (Girokort). Hvert medlem kan kun repræsentere sig selv, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette.

 
§ 14. Økonomi.

Klubben hæfter kun med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse,

 

§ 15. Klubbens opløsning. 

Klubben kan kun opløses når der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning herom. Når klubben er opløst, skal en eventuel formue anvendes ifølge formåls paragraffen eller bruges til andre almennyttige formål.

 

Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og er således vedtaget af generalforsamlingen d. 23. februar 2024.

 

  
Copyright © 2024 country-club-kaktus.dk